Loading

Środki ochrony roślin

Herbicydy

Posiadacz zezwolenia:
Zakłady Chemiczne “Organika-Sarzyna” Spółka Akcyjna

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

CHWASTOX D 179 SL

Zawartość substancji aktywnych:

Zezwolenie MRiRW Nr R-35/2012 z dnia 06.02.2012 r.

Niebezpieczny dla środowiska  

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym

I OPIS DZIAŁANIA
CHWASTOX D 179 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania uciążliwych, jednorocznych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej.
Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych tj. w fazie 2-3 pary liści właściwych. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.
Środek Chwastox D 179 SL należy stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest powojowaty, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przetacznik polny.

III STOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima

Opryskiwać wiosną, od początku do końca fazy krzewienia pszenicy ozimej.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Następstwo roślin
W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem w wyniku
uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki po wykonaniu uprawy
przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.

3. Przeciwwskazania
1. Środka nie stosować:

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz w zbiorniku wymieszać zgodnie z instrukcją obsługi danego typu opryskiwacza. W przypadku opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po jej sporządzeniu.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA
(okres prewencji).
Dla ludzi – nie dotyczy.
Dla zwierząt – nie dotyczy.

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
(okres zapobiegający zatruciu).
Nie dotyczy.

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ
(okres karencji).

Nie dotyczy.

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz).
Nie dotyczy.

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO.
Nie dotyczy.

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać par cieczy użytkowej.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne, okulary i ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk — (58) 301 65 16
Kraków — (12) 411 99 99
Lublin — (81) 740 89 83
Łódź — (42) 657 99 00
Poznań — (61) 847 69 46
Rzeszów — (17) 866 40 25
Sosnowiec — (32) 266 11 45
Warszawa — (22) 619 66 54
Wrocław — (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Okres ważności — 3 lata.


 

 

 

 

 

Polityka prywatności