Loading

Środki ochrony roślin

Herbicydy

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna Spółka Akcyjna

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

CHWASTOX EXTRA 300 SL

Zawartość substancji aktywnej:

Zezwolenie MRiRW Nr R 77/2010 z dnia 08.10.2010 r.

Szkodliwy  

Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy.
Działa szkodliwie na organizmy wodne.

 

Uwaga!

  1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
  2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
  3. W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku upraw zbóż ozimych (jęczmienia ozimego, pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta).
  4. W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

I OPIS DZIAŁANIA
CHWASTOX EXTRA 300 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest głównie przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, komosa biała, ostróżeczka polna, poziewnik szorstki, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, mak polny.
Chwasty średnio odporne: gwiazdnica pospolita, niezapominajka polna, rdest powojowaty, szarłat szorstki.
Chwasty odporne: bratek polny, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest plamisty, rumian polny, miotła zbożowa.

II ZAKRES STOSOWANIA
ZBOŻA JARE i OZIME
pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies, pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto

Termin stosowania: zabieg wykonać wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca tej fazy.
Zalecana dawka: 3,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga!
Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, zwłaszcz bydła mlecznego, przez 21 dni od zabiegu.

III NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać inne rośliny z wyjątkiem gatunków specjalnie wrażliwych na środek np.: pomidor, buraki.

IV OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
NIE DOTYCZY.

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu
N IE DOTYCZY.

VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane.

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne, okulary i ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

Środka nie stosować:

Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami.
Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc Medyczna
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujętaw wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk — 58 682 04 04
Kraków — 12 411 99 99
Lublin — 81 740 89 83
Łódź — 42 657 99 00
Poznań — 61 847 69 46
Rzeszów — 17 866 40 25
Sosnowiec — 32 266 11 45
Tarnów — 14 631 54 09
Warszawa — 22 619 66 54
Wrocław — 71 343 30 08

Okres ważności — 3 lata.


 

 

 

 

 

Polityka prywatności