Loading

Środki ochrony roślin

Herbicydy

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Sharda Polska Sp. z o.o.
Producent środka ochrony roślin:
Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

E L E G A N T 05 EC

Zawartość substancji aktywnej:

Substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory ciężkie aromatyczne; Frakcja naftowa niespecyfikowana.

Zezwolenie MRiRW Nr R-9/2007 z dnia 12.04.2007r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-149/2009 z dnia 21.09.2009 r.,
decyzją MRiRW nr R-20/2010d z dnia 25.01.2010 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-207/2011 z dnia 11.07.2011 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
   

Produkt łatwo palny.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenia płuc w przypadku połknięcia.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!

 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Elegant 05 EC to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych w uprawie rzepaku ozimego oraz perzu właściwego w uprawie buraka cukrowego i pastewnego.
Środek wykazuje działanie układowe. Pobierany jest bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.
Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 7 dni od opryskiwania.
Pełny efekt jest widoczny po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody.
Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyśpieszają działanie środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności.
Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów.
Perz właściwy jest najbardziej wrażliwy w fazie 4-6 liści, a chwasty jednoroczne od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia.

Chwasty wrażliwe:
perz właściwy - dawka 3 l/ha
wyczyniec polny i miotła zbożowa - dawka: 1 l/ha
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1. BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY (plantacje produkcyjne)
W celu zwalczania perzu właściwego opryskiwać, gdy rośliny buraka znajdują się w fazie od pierwszej pary liści do 3 par liści.
Zalecana dawka: 3 l/ha.

Uwaga
Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate pojawią się ponownie).

2. RZEPAK OZIMY
W celu zwalczenia miotły zbożowej i wyczyńca polnego opryskiwać wiosną, nie później niż do momentu wybijania rzepaku w pędy.
Zalecana dawka: 1 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanejśrodkiem Elegant 05 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny dwuliścienne.
Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Elegant 05 EC.

4. PRZECIWWSKAZANIA

 1. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 1 miesiąca.
 2. Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27°C.
 3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
Burak cukrowy i pastewny - NIE DOTYCZY
Rzepak ozimy - 77 dni

III OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu:
NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

 1. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
 2. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
 3. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
 4. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
 5. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
 6. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.
Chronić przed dziećmi.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM:
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

IX POMOC MEDYCZNA
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk — (58) 682 04 04
Kraków — (12) 411 99 99
Lublin — (81) 740 89 83
Łódź — (42) 657 99 00
Poznań — (61) 847 69 46
Rzeszów — (17) 866 40 25
Sosnowiec — (32) 266 11 45
Tarnów — (14) 631 54 09
Warszawa — (22) 619 66 54
Wrocław — (71) 343 30 08.

Okres ważności — 2 lata.


 

 

 

 

 

Polityka prywatności