Loading

Środki ochrony roślin

Zaprawy nasienne

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Zakłady Chemiczne “Organika-Sarzyna” S.A.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

SARFUN T 65 DS

Zawartość substancji aktywnych:

Zezwolenia MRiRW nr R-79/2010 z dnia 19.10.2010 r.

Toksyczny Niebezpieczny dla środowiska

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Może powodować dziedziczne wady genetyczne.
Może upośledzać płodność.
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Działa szkodliwie po połknięciu: stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażania.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!

  1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
  2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w formie proszku do zaprawiania na sucho lub w formie zawiesiny wodnej o działaniu układowym i kontaktowym, przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych oraz nasion rzepaku jarego przed chorobami grzybowymi.

II ZAKRES STOSOWANIA
Uwaga!
Zastosowanie zaprawy Sarfun T 65 DS w postaci zawiesiny wodnej jest bezpieczniejsze, gdyż umożliwia bezpyłowe wykonanie zabiegu.

ROŚLINY ROLNICZE

1. Zboża ozime i jare
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto.

zgorzel siewek.
pszenica ozima, pszenica jara.
śnieć cuchnąca.
pszenica jara.
septorioza paskowana liści.
pszenica ozima.
pleśń śniegowa.
żyto.
głownia źdźbłowa.
Zalecana dawka: 200 g środka na 100 kg ziarna z dodatkiem 800 ml wody.

2. Rzepak jary
zgorzel siewek.
Zalecana dawka: 400 g środka na 100 kg nasion.

Uwaga!
Nasiona rzepaku zaprawiać bez dodawania wody (na sucho).

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

V TECHNIKA ZAPRAWIANIA
Należy ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka.
A) Zaprawianie na mokro.
Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie   instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby unikać zasychania zaprawy. Przed rozpoczęciem zaprawiania zaprawiarkę poddać kalibracji.
Zawiesinę do zaprawiania sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub oddzielnym naczyniu.
Najpierw wlać odmierzoną ilość wody po czym dodać odpowiednią ilość zaprawy Sarfun T 65 DS, dokładnie mieszając i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Gotowa zaprawa może być użyta w czasie 24 godzin od momentu jej sporządzenia. Zaprawić z włączonym mieszadłem.
Zaprawiony materiał siewny powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
B ) Zaprawianie na sucho
Zaprawianie nasion rzepaku jarego przeprowadzić w zaprawiarkach bębnowych porcjowych napędzanych mechanicznie lub ręcznie. Do zaprawiarki porcjowej wsypać odważona ilość nasion, następnie odważoną ilość zaprawy. Zaprawiać przez 5-10 minut do uzyskania jednolitego zabarwienia nasion (prędkość obrotów zaprawiarki około 30 obrotów na minutę).

UWAGI!

  1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
  2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
  3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
  4. Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.
  5. Nie zaprawiać ziarna i nasion o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.
  6. Zaprawiony materiał siewny pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.
  7. Zaprawiony materiał siewny przechowywać w grubych papierowych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.
  8. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna lub nasion do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w pojemnikach szczelnie zamkniętych, w chłodnych dobrze wentylowanym miejscu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż +30°C.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie wdychać pyłu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Unikać narażenia – przed użyciem zapoznać się z instrukcją.
Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

ŚRODEK DZIAŁA TOKSYCZNIE NA OSOBY POZOSTAJĄCE POD WPŁYWEM ALKOHOLU. NA DOBĘ PRZED, W TRAKCIE I NA DOBĘ PO ZAPRAWIANIU NIE WOLNO SPOŻYWAĆ ALKOHOLU POD JAKĄKOLWIEK POSTACIĄ.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).

VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk — (58) 682 04 04
Kraków — (12) 411 99 99
Lublin — (81) 740 89 93
Łódź — (42) 657 99 00
Poznań — (61) 847 69 46
Rzeszów — (17) 866 40 25
Sosnowiec — (32) 266 11 45
Tarnów — (14) 631 54 09
Warszawa — (22) 619 66 54
Wrocław — (71) 343 30 08.

Okres ważności - 2 lata.


 

 

 

 

 

Polityka prywatności